Portfolio Items

Nikos Mini Pendant

Nikos Mini Pendant

Nikos Mini Pendant The striking silhouette with bands of…